Có ai thấy gì từ đăng xa không vậy?

Có ai thấy gì từ đăng xa không vậy? Hôm nay trời nắng quá nên bóng nó to.